Image

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri; baskı (bordro, yasal defterler, faturalar, hesap ekstreleri), veri toplama ve giriş (anketler, saha bilgi toplama, sayaç okuma ve faturalama), muhasebe ve tahsilat (otomatik ve talimatlı ödeme), bordro işlemleri gibi, müşterilerin temel iş süreçlerini destekleyen, bu süreçler ile entegre olan BT destekli alt/yan süreçlerin, gerekli olan fiziksel alan/mekan, insan kaynağı , yazılım, donanım, altyapı ve bu BT sistemlerinin/altyapısnın sorunsuz/kesintisiz çalışması için gerkli bakım/destek mekanizmaları sağlanarak Servis Sağlayıcı firma tarfından yürütüldüğü/yönetildiği hizmetlerdir. Bu hizmetler"Müşteri Yerinde" veya "Servis Sağlayıcı Yerinde" verilebilir.                          

Kapsam Dışı Konular
 
İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanım hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Bilgi teknolojilerini kullanmayan süreçlerle (temizlik, yemek vb.) ilgili dış kaynak kullanım hizmetleri
  • Müşteri iş süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • Müşteri verilerinin taşınması, müşteri verileri değişiminin yönetimi
    • Uzak alan bağlantılarında oluşabilecek, ilgili servis sağlayıcı (Türk Telekom, İnternet Servis Sağlayıcı vb.) kaynaklı problemler ve bu problemlerden kaynaklanan kesintiler
    • (Müşteri yerinde verilen hizmetler için) Müşteri ya da üçüncü şahısların, hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak kesinti, hasar ve aksaklıklar
    • Sözleşme dışında kalan 3. parti firmaların sorumlulukları

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı Hizmetleri, ana iş süreçlerinin etkinliğini artırmak adına bilgi teknolojilerine yatırım yapan, iş süreçlerini etkin ve verimli dış kaynak hizmetleri ile bütünleştirme fırsatlarını arayan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.