ÖNSÖZ

Bu kılavuzda ayrıntılara inmeden şirketimizin amacı nedir ve işimizi yaparken çıkacak sorunlarda nasıl davranacağımız sorularına cevap bulacaksınız. Diğer bir değişle amaç ve ilkelerimizi ortaya koyacağız.

Bir şirketin başarılı olması ve başarısının devam ettirebilmesi için o şirketin amacı ve bu amaca ulaşmak için uygulanacak ilkelerin belirlenmesi şarttır. Aynı alanda faaliyet gösteren birçok firma arasında başarılı olmamızın sebebi sağlam ilkelerimiz ve bunları uygulamadaki başarımızdır.

Bir şirketin işleyişinde değişiklikler olabilir. Şirketin yeri, kadrosu, organizasyonu ve hatta pazarladığı veya hizmet verdiği ürünler bile değişebilir. Diyebiliriz ki zamanımızda bir şirketin başarısı büyük ölçüde değişikliklere ayak uydurmadaki başarısına bağlıdır. Böyle bir ortam içerisinde değişmemesi gereken tek şey o şirketin ilkeleridir.

Bu kılavuzda söz edilmeyen durumlarla karşılaşacaksınız. Zira burada sadece temel konular işlendi. Böyle bir durumla karşılaşınca yöneticilerinize ve daha da önemlisi sağduyunuza başvurun.

Bugüne kadar yazılı olmasa da bilinen ve uygulanan Etik ilkelerimiz ve Kurumsal Uygulamalarımız, mevcut ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız tarafından daha iyi anlaşılması için bu metin kaleme alınmıştır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Oguz T. TUNCEL
ŞİRKET PROFİLİ

Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine toplu çözümler sunan ve katma değer sağlayan bir teknoloji firmasıdır.

Vizyonumuz;

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında, çözüm ve hizmetlerimizi, Çevreye duyarlı davranarak, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yüksek değerler katacak şekilde yaygınlaştırarak, sürekli, güvenilir ve lider bir şirket olmak.

Misyonumuz;

• Bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikleri izlemek ve uygulamak.
• Müşterilerimizin; yükselen rekabet ortamında ihtiyaçlarını belirlemek, doğru çözüm ve hizmetleri sunmak, kendi işlerine odaklanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olmak.
• Çözüm ve hizmetlerimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte tüm yurt çapında yaygınlaştırmak, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
• Tüm iş süreçlerimizde yüksek standartlarda hizmet üreterek; çalışan, hissedar ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmek.
• Kurumsal ve sosyal sorumluluk alanlarından, etik ticaret anlayışı ile Çevre ve OHSAS(18001) la ilgili yasa ve mevzuatlar da dahil bütün ilgili yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmektir.

KISA ÖZGEÇMİŞİMİZ

1996 Bilişim ve iletişim hizmetleri sunmak üzere “Bordata Bilgisayar ve Destek Hizmetleri Ticaret A.Ş.”  ismi ile kurulmuştur.
1998 Sermaye yapısında yapılan değişik sonrası; “Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.” olarak isim değiştirmiştir.
2000 Bu yıla kadar sadece Hizmet odaklı  yapılandırılan iş yapısına, Satış organizasyonu eklenmiştir.
2002 ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi benimsenerek, hizmetlerimizin kalitesi belgelenmiştir.
2005 HP Seçilmiş Çözüm Ortakları arasına girmiştir.
2008 Ankara ve İstanbul’da toplam 1500 m2’lik yeni ofislerinde hizmet vermeye başlamıştır.
2010 ISO 20000-1:2005 BT Hizmet Yönetim Sertifikası ve ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alınarak, hizmet yönetim kalitemiz belgelendirilmiştir.
2013 Nato Güvenlik talimat esaslarına göre tesis güvenliği denetimlerinden geçilerek Milli Gizli dereceli olarak Tesis Güvenlik Belgesi alınmıştır. 
2013 İlk “500 Bilişim Şirketi” içerisinde  71. sırada ve Türkiye’de sistem entegratörleri arasında ilk 10 içerisinde yer almıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güvenini sağlamak.
• Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkileri karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştiri ve değişime açık olmak.
• Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bilgi seviyelerinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını  ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasını sağlamak.
• Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlamak.
• Müşteri şikâyetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmak ve müşterinin haklarını korumak. Tüm şikâyetleri kayıt altına alarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguları ve çözümleri müşteri ile paylaşmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak.
• Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma ve böylece ekolojik dengeyi korumak.
• Tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak.
• Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak.
• İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
• Ekipman, hammadde ve is aracı seçiminde is sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.
• Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
• Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
• Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.
• Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak Ohsas 18001 standartlarına uygun isçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak.

AMACIMIZ VE DEĞERLERİMİZ

Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güveni sağlamak.

Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görüp, çalışanların karşılaşacakları zorluklarda inisiyatif kullanmalarını sağlamak, mutlu, uzun süreli, paylaşımcı ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.

Sektördeki yenilikleri takip etmek, bütün çalışanları ile birlikte kendisini sürekli geliştirerek kaliteli hizmet ve ürün sağlamak.

Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkilerini karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştiri ve değişime açık olmak.

Personelimizin bilgi düzeyini, performans ve verimliliğini sürekli arttırmak ve kariyer temin etmek, 

İnsana, Doğaya, kültürel değerlere saygı duymak ve katkıda bulunmak,

Bu amaçlar doğrultusunda, önümüze çıkan engelleri aşmak için aşağıdaki davranış ve değerleri vazgeçilmez kurallar olarak kabul ediyoruz; 

Başarma Azmi

o Tüm çalışanlarımızın başarma azmi ile hareket etmesi beklenir. Bu güç fark yaratmada temel etkendir. Sürekli olarak, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımızı sorgulamalıyız.

Bireysel sorumluluk

o Rekabet gücümüz, müşteri gereksinimlerine duyarlı yaklaşarak bu doğrultuda karar alabilmemize bağlıdır. Tüm çalışanlarımızın kendi yetkileri dahilinde kalmak koşulu ile izin almak yerine gerekeni yapmaları beklenir.
o Yalın bir organizasyon yapısında, tüm çalışanlarımızın birbirlerine yardımcı olabilecekleri bir ortamda çalışılması, başarı yolunda inisiyatif kullanma temel hedefimizdir.
o Verimli bir ekip olmayı amaçlayan bizler, kendimizi geliştirerek, etkin birer lider ve takım oyuncusu kimliğine sahip olmalıyız. 
 
Müşteri Odaklılık
o Mevcut müşterilerimizin korunması ve yeni müşteri kazanımı tamamen müşteri memnuniyetine bağlıdır. Bu doğrultuda bizim önceliklerimizi müşterilerimizin öncelikleri belirlemeli, müşterilerimiz ile yakın ilişkiler kurmalı, değişen gereksinimlerini önceden görmeli ve bu gereksinimleri hızlı bir biçimde karşılamalıyız.


Dürüstlük
o Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimiz şeffaf, uzun sürekli, ve dürüstlük esasına dayanır. İlişkilerin bu esasa aykırı şekillenmesi durumunda ilişkimize son veririz. Dolayısı ile tüm çalışanlarımızın, bağlantıda olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, karşılıklı güveni zedelemeyecek şekilde davranması beklenir.
o İç ve dış ortamda sağlanan (Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız) her türlü bilginin doğru ve dürüstlük ilkesine dayandığı, yanlış ve yanıltıcı veri içermediği yönetimimiz tarafından taahhüt edilmiştir.

Topluma Katkı
o Her bir çalışanımızı, toplumumuzun gereksinimlerine duyarlı, Türkiye’nin mirasını koruyan bireylerden oluşması düşüncesi ile toplumumuzun gereksinimlerini anlamaya ve toplumsal yarar amaçlı etkinliklere katılmalarını teşvik ederiz.

TEMEL İLKELERİMİZ
Fırsat Eşitliği : Tüm çalışanlar ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum, görevin yerine getirilmesini etkilemeyecek bedensel engeller dikkate alınmadan eşit haklara sahiptir.

Şirket Bilgilerinin Gizliliği : Müşteri ve şirket bilgileri kurumsal varlığımız sayıldığından bu bilgilerin korunması büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımızın işleri gereği edindikleri bilgileri konuyla ilgili olmayan çalışma arkadaşları, şirket dışı kişilerle paylaşmaması, bu tür bilgileri içeren belge, resim, yazı, sözleşme vb. materyalleri açıkta, masa üstünde ve bilgisayar ekranlarında bulundurmamalıdır.

Politik Aktivite ve Dernekler : Ahlak, adalet ve eşitlik prensiplerimiz doğrultusunda hiçbir politik görüş veya parti şirketimiz tarafından desteklenmemektedir. Toplumun refahı için çevre, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlanması çıkar gözetmeksizin olanaklar elverdiği ölçüde desteklenir. 

Çalışanlarımız, toplum için hizmet üreten ve topluma değer katan sosyal ve mesleki dernek, kurum ve kuruluşlara işinin akışını engellememesi koşulu ile bireysel olarak üye olabilirler ve yasal hakları konusunda örgütlenme özgürlüğüne sahiptirler.

KABUL EDİLEMEYECEK DAVRANIŞLAR

Çalışma hayatımız içerisinde kabul edilemeyecek davranışlar, Disiplin Prosedürümüz içerinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Disiplin Prosedürü Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.’de görev yapan çalışanların işyeri çalışma esasları hakkında uymaları gereken yönetmeliklerdeki ilke ve kurallar ile bu konulara ilişkin aykırılıkların düzenlenmesine yönelik olarak;

• Şirket çıkar ve itibarının korunmasını,
• Görevlerin, şirkette yürürlükte bulunan “sistem ve Prosedürlerle belirlenen kurallara” uygun olarak yerine getirilmesini,
• Personelin yetki ve sorumluluk sınırlarının kontrol altında tutulmasını,
• Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasını,
• İş ve işyeri güvenliğini ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürücü davranışların önlenmesini,
• İş huzurunun korunmasını amaçlayan bir çalışma düzeninin kurulmasını,
• Hiçbir personelin zorunlu ve gönülsüz çalıştırılamaması, borçlandırılmaması,
• İnsan ticareti yapılmaması ve bu yönde baskı uygulanmaması,
• Kuralların ihlali halinde izlenecek yöntem ile uygulanacak yaptırımların tespitini,
• Sürdürülebilir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Şirket, çalışanların “savunma hakkına” gereken özeni gösterir. Bu Prosedürde belirtilen yaptırımlardan her hangi birisi uygulanmadan önce, personelden yazılı olarak savunması istenir. (Bkz: Disiplin Prosedürü-PRO.09)


GENEL UYGULAMALAR

Çalışma Süreleri : Hafta içi çalışma saatlerimiz 08.30-18.00 saatleri arasında olup, öğle tatili 12:30-13:30 saatleri arasında uygulanmaktadır. Şirketimiz bünyesinde günlük Fazla Mesai 3 saati geçmeyecektir. Toplamda günlük 11 saatten fazla çalışma yapılmamaktadır. Yasal mevzuat gereği yıllık 270 saattin üzerinde fazla mesai yapılamaz. 

İşe Alma : İnsan kaynağı ihtiyaçlarımız, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda belirlenir. İşe alımlar vizyon, misyon, amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirilir. İşe alım sürecimizde, performansları ile fark yaratacak, değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının şirketimize kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefle işe yeni alınan personele; ırk, cinsiyet, din, politik görüş, ulusal ya da sosyal köken,  dolayısıyla farklı bir tutum ve davranış gösterilmez. Nitelik ve yetkinlikleri ne olursa olsun 18 yaşın altında personel çalıştırılmaz. (Bkz. İşe Alma ve Yerleştirme Prosedürü-PRO.04)

İşten Ayrılma : Herhangi bir nedenle şirketimizden ayrılan çalışanlarımıza yasal yükümlülükler çerçevesinde işlem yapılır. Şirketimiz yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirirken çalışanlarımızın da aynı yükümlülüklere özen göstermesi beklenir. Aksi belirtilmedikçe yasada öngörülen ihbar sürelerine karşılıklı olarak uyulmalıdır. İşten ayrılacak olan çalışan kendi kullanımına verilmiş olan tüm araç gereç ve ekipmanı teslim etmekle yükümlüdür. (Bkz. İşten ayrılma Prosedürü-PRO.11)

Eğitim : Eğitim ve gelişim sorumluluğu öncelikle her çalışanın kendisindedir. Bu eğitim doğrultusunda tüm yöneticiler kendi ekip arkadaşları için gereken ortamı ve olanakları hazırlar, destek olur ve rehberlik yaparlar. Temel amaç çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak hedeflere ve kişisel gelişime yardımcı olmaktır. (Bkz. Eğitim Prosedürü-PRO.02)
 
İzinler : Prensip olarak çalışanların kullanabileceği izinler ve süreleri iş kanunda belirtildiği şekli ile uygulanır. (Bkz. İzin Prosedürü-PRO.19)

Kişisel Bilgiler : Çalışanlarımıza ait kişisel bilgiler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından kayıt altına alınır ve kişisel özlük hakları kapsamında gizli ve saklı tutulur. Kişisel bilgilerinde değişiklik olan çalışanlarımız güncellenmiş bilgilerini İnsan Kaynaklarına yazılı olarak bildirmek ya da belge ile beyan etmekle yükümlüdür.

Maaşlar : Yeni işe giren her çalışan iki aylık deneme süresine tabidir. Bu sürede dahil olmak üzere her çalışan işe girişte kendisi ile anlaşılan ücret üzerinden çalışır. Ayarlamalar Ocak ayında belirlenen ülke ekonomik koşullarına ve kişi performans/başarımına göre ayarlama şeklinde olur. Maaş ayarlamaları, yıllık performans kriterlerine göre, Grup Müdürlerinin tavsiyeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunca yapılır. 

Kişilerin maaşının belirlenmesinde o kişinin şirketteki çalışma süresi değil başarısı en önemli unsurdur. 

Şirketin karlılığının herhangi bir maaş artışına izin vermeyeceği durumlar olabilir. Personel arasında kişilerin maaşı ve/veya primleri konuşulamaz ve sorulamaz. Konuşulması ve üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi iş akdinin sona erdirilme sebebidir. Maaş ödemeleri banka aracılığı ile yapılmaktadır.

Avans Uygulaması : Şirket çalışanları, ihtiyaç duymaları halinde, her ayın 15’inden sonra (en geç 20’sine kadar) ve maaş’ın en fazla ½ ‘si tutarında avans talep edebilir. Avans, çalışılan ayın maaşına mahsuben ve şirket ödeme durumu uygunsa ödenir. Şirket ödeme durumu müsait değil ise avans ödenmeyebilir. İki ay üst üste avans talep eden personelin takip eden üçüncü ay avans talebi karşılanmaz. Şirketimizde avans ödemeleri avans talep eden kişilerin banka hesaplarına ödeme şeklinde yapılır.

Seyahat ve Masraflar : Tüm çalışanların yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri ile ilgili masrafları şirket tarafından karşılanır. Çalışanlarımız seyahatten önce görev formunu doldurmak, onaylatmak ve Mali İşler Departmanına iletmekle yükümlüdür. Masraflar tek tek ele alındığında küçük görünmesine rağmen birleştiğinde büyük boyutlara ulaşabilir ve gelirlerin büyük bir bölümünü eritebilir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın harcama yaparken gereken azami dikkati göstermeleri beklenir.

Şirket Kaynakları Kullanımı : İhtiyaç duyulan tüm araçlar çalışanlarımıza sağlanmaktadır. Bu araçları doğru şekilde kullanmak ve zarar vermemek çalışanlarımızın kişisel sorumluluğudur. Bu sorumluluk sadece eşyalar için değil, elektrik, su, kırtasiye malzemesi gibi sağlanan tüm olanaklar için düşünülmelidir.

İş Kıyafeti : Tüm çalışanların, Destek’in bir temsilcisi olarak kişisel bakımları konusunda maksimum özeni göstermeleri beklenir. Görev ve unvanı ne olursa olsun, günlük iş kıyafetlerinin bir “iş kadını” ya da “iş adamını” yansıtır biçimde olması gerekmektedir. (Bkz. İş Kıyafeti Prosedürü-PRO.18) 

Ziyaretçi Kabulü : Mesai saatleri içerisinde çalışanların performansını, işin gizliliğini ve disiplinini etkileyecek ziyaretçi kabulü uygun görülmemektedir. Gerekli durumlarda misafirler için ayrılmış yerlerde görüşme yapılabilir.

Şirket Araçları : Şirket araçları belirlenen standartlar çerçevesinde kullanılmalıdır. Özel amaçlı kullanımlar aylık olarak raporlanarak tahsil edilir. (Bkz. Araç tahsis ve Kullanım Prosedürü-PRO.20)

İÇ VE DIŞ İLETİŞİM

Destek Bilgisayar’ı temsil etme yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulunca görevlendirilecek yöneticiler de önceden belirlenmiş konu ve koşullarda şirketi temsil edebilirler.

Etik olmayan uygulama ve yaklaşımlarımıza yönelik, tüm Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Partnerlerimiz şirketimiz internet adresi (Hakkımızda-İletişim sekmesi) üzerinden direk Yönetim Kurulu ile irtibata geçilebilecekleri bir sistem kullanılmaktadır. Gizlilik esasına dayandırılan bu bildirimler, tamamen saklı tutularak, gerekli önlemler alınmaktadır. 

Şirketimize yönelik etik olmayan yapılan/yapılacak olan her türlü davranışa karşı anti misilleme yapılmaması ve gerekli düzeltici aksiyonların alınması yönetim anlayışımız içerisinde yer almaktadır.

Şirket çalışanlarını ilgilendiren genel duyurular İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yayınlanır. Şirket geneline mesaj göndermesi, ilgili Direktörler tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yapılabilir.

Telefon konuşmaları ve yazışmalar kurum kültürünü ve ciddiyetini yansıtan önemli unsurlardandır. Tüm çalışanlara olanaklar ölçüsünde iletişim araçlarından yararlanma fırsatı sunulmaktadır. Şirket iletişim araçlarının özel amaçlı kullanımını gerektiren durumlarda işin aksamamasına azami özen gösterilmelidir.